Актуално

Страница 5 of 19

Национално бюро за правна помощ към Министерство на правосъдието

03.12.2018

Има едно Национално бюро за правна помощ към Министерство на правосъдието. Функцията му по дефиниция е общополезна - най-важната, осигурява служебни адвокати за лица, които не могат да си позволят платена защита. С дарение за 10 години софтуерната фирма "Бисофт" ЕООД, предоставя собствения си продукт за ползване. Поради лични или други причини началничката на НБПП прекратява ползването на продукта на "Бисофт"ЕООД. Това става през 2014г. Възлага на друга фирма да поддържа системата. Впрочем същата система, тази на "Бисофт"ЕООД, работи с нов актуален договор от 2018г. във ВКС. КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, четете цялата статия тук.

Районен съд Асеновград нова секция Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ

26.11.2018

На 26.11.2018г., в  Районен съд – град Асеновград , беше създадена, в секция ДЕКЛАРАЦИИ, нова секция „Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ“, разработена от „Бисофт“ЕООД, която включва: Декларация за имущество и интереси, по чл. 35, ал. 1 т. 2 ЗПКОНПИ и Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ. Лицата , за които възниква задължение за подаване на имуществена декларация във връзка с встъпването им или освобождаването им от длъжност, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, следва да подадат такава декларация.

Районен съд Пловдив нова секция Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ

13.11.2018

На 13.11.2018г., в  Районен съд - град Пловдив , беше създадена, в секция ДЕКЛАРАЦИИ, нова секция „Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ“, разработена от „Бисофт“ЕООД, която включва: Декларация за имущество и интереси, по чл. 35, ал. 1 т. 2 ЗПКОНПИ и Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ. Лицата , за които възниква задължение за подаване на имуществена декларация във връзка с встъпването им или освобождаването им от длъжност, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, следва да подадат такава декларация.

Нова версия на софтуерния продукт Удостоверител на документи

22.10.2018

Уважаеми потребители, с оглед подобряване работата на софтуерна система „Удостоверител на документи“ от 19.10.2018г., „БИСОФТ“ ЕООД пусна нова версия на софтуерния продукт  „Удостоверител на документи“ с редица подобрения, които ще предоставят на адвокатите по-голямо удобство и леснота при обработването на информацията, получена от съдебните инстанции. В тази връзка също реализирахме и подобрения за съдебните служители, които ще управляват значително по-бързо и лесно пристигащите заявления от адвокатите. Важна крачка в ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ, което е неразделна част в СЪДЕБНАТА РЕФОРМА в Република България. Бихме искали да споделим, че се радваме да развиваме стандарта при улесняване работата на всеки един член при Адвокатски колегии, ползващ софтуерна система „Удостоверител на документи“.

Постъпил сигнал срещу Бисофт ЕООД относно евентуално нарушение на Регламент ЕС 2016/679

18.10.2018

На 19.07.2018г., в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ , беше постъпил сигнал срещу „Бисофт“ЕООД, относно евентуално нарушение на Регламент (ЕС 2016/679) , за сигурността на данните, изразяващо се в неразрешено разкриване на лични данни пред трета страна - /ВКС/ , а именно - лични данни на адвокати, членове на  Софийска Адвокатска колегия,  явяваща се администратор на лични данни, спрямо която  „БИСОФТ“ ЕООД, се явяваа обработващ въз основа на сключен договор и присъединяване на Върховен касационен съд /ВКС/ , към  софтуерен продукт „Служебни защити“, модул – „Инстанции“, без изричното съгласие на администратора. След извършената проверка, КЗЛД установи , че за твърдението , че е нарушена сигурността, чрез разкриване на лични данни на трета страна, каквато се явява ВКС – не са събрани доказателства – не е установено нарушение , предвид, което не се налага КЗЛД да упражни правомощията си. Документът може да видите тук: СИГНАЛ-САК-КЗЛД , СТАНОВИЩЕ-КЗЛД-ВКС-САК

НЕИЗКЛЮЧИТЕЛНО И СРОЧНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНА СИСТЕМА „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“

12.10.2018

На 01.10.2018 година, „БИСОФТ“ЕООД и ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД сключиха СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕИЗКЛЮЧИТЕЛНО И СРОЧНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНА СИСТЕМА „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ модул „Инстанции“, за обслужване на служебните защити по Закона за правната помощ /ЗПП/. 

Интеграцията на модула във ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД е гаранция за законосъобразността и функционалността относно механизма на правната помощ на разработената от “БИСОФТ“ софтуерна система.

СОФТУЕРНА СИСТЕМА „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ модул „Инстанции“ осигурява преноса/обмена на информация между интегриралите го адвокатски съвети и ВКС, като по този начин се подпомага и дейността на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ в съответствие със ЗПП.

 „БИСОФТ” ЕООД е създал уникалните софтуерни системи  „ПРАВНА ПОМОЩ” и „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ”, съобразно правомощията на адвокатските съвети и на Националното бюро за правна помощ на Република България, определени в Закона за правната помощ, и съобразно въведените ред и условия в посочения закон за предоставянето на правна помощ /процесуална, вътрешна/.

ГАРИТА ЕООД - обновяване на компютърна инфраструктура

09.10.2018

 “БИСОФТ“ ЕООД проектира, изпълни и въведе в експлоатация компютърна инфраструктура / комуникации, сървъри, работни станции, cloud / във фирма "ГАРИТА" ЕООД. Бяха добавени нови функционалности съгласно новостите в информационните технологии. Фирма „Бисофт” ЕООД е един от лидерите на българския пазар, която успешно отговаря на многобройните изисквания на клиентите си, осигурявайки проектиране на оптималните софтуерни и хардуерни решения за организация на тяхната дейност, и гарантирайки качествени и надеждни приложения, иновации в софтуерните технологии - цялостни бизнес решения.

Борисов се тика в ООН за Правата на човека

01.10.2018

На Вашето внимание представяме: „Борисов се тика в ООН за Правата на човека, а вижте какво става в България: Удари под кръста и вътре в „право“- съдната ни система. Как Националното бюро по правна помощ открадна авторско право и даде на дисциплинарен съд адвокатката на ограбените…..!!!! Може ли да се очаква обективно решение на спора, при това положение?“, четете тук.

Информационния интернет сайт на фирма „ДЕЙТА КОРП“ ООД

26.07.2018

 На 25.07.2018 година  „БИСОФТ“ ЕООД завърши и въведе в експлоатация информационния интернет сайт на фирма „ДЕЙТА КОРП“ ООД. Сайтът е с модерен и стилен дизайн, интегрирани са иновативни функционалности и е оптимизиран за ползване в социалните мрежи. Ще можете да прочетете основните неща във връзка с регламент (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), по-известен като Общ регламент за защита на личните данни или GDPR, което ще Ви помогне да изберете най-добрата услуга и евентуално ДПО / длъжностно лице по защита на личните данни / за Вас.

Допълнителна функционалност свързана с интернет банкиране - „ДСК ДИРЕКТ“

14.06.2018

„БИСОФТ“ЕООД разработи и интегрира допълнителна функционалност свързана с интернет банкиране - „ДСК ДИРЕКТ“ на „ДСК БАНК“АД, като софтуерна система „BARKEEPER“ е обновена, за целите на осчетоводяването на членски внос по партидите на АДВОКАТИ, членове на Адвокатски колегии, ползващи софтуерния продукт.

С оглед подобряване на взаимодействието, „ДСК БАНК“АД прие предложението направено от „БИСОФТ“ ЕООД за подобряване на структурираните изходни файлове на интернет банкирането „ДСК ДИРЕКТ“, с оглед придобиване на яснотa в обратната връзка към „ДСК БАНК“АД !

Бисофт интегрира антивирусен софтуер от ново поколение Kaspersky Antivirus

04.06.2018

„Бисофт“ интегрира антивирусен софтуер от ново поколение Kaspersky Antivirus на всички сървъри, компютри и мобилни устройства в компанията. Повишаване съществено нивото на защита на пощенските сървъри, които са основния донор на вируси и спам. За „БИСОФТ“ ЕООД е от голямо значение всички клиенти  и данни да са защитени със съвременни методи, които са устойчиви на ежедневните заплахи / СПАМ, ВИРУСИ /. „Бисофт“ ЕООД е водещ лидер в интеграцията на антивирусен софтуер и като такъв съществува възможност да помогне на всеки, който цени сигурността на бизнеса си!

Load Balancing и Failover във фирма Фрут Корект ООД

31.05.2018

"Бисофт" ЕООД реализира така нареченият "Load Balancing" и „Failover” във фирма „Фрут Корект“ ООД.„Load Balancing“ представлява обединяване на интернет трафика от два доставчика в едно устройство.В днешно време сигурността и връзката с интернет е от изключително голямо значение, за да може клиентите да се обслужват на високо ниво. За „Бисофт“ ЕООД това е приоритет и ние винаги сме насреща с предлагането на висококачествени технологични решения за всяка създала се ситуация.

Във Фирма „Фрут Корект“ ООД възникна проблем с интернет връзката, което доведе до затрудняване работата на системите и съответно на служителите.

„Бисофт“ предложи решение да се изгради устойчива връзка, като се инсталира интернет от два доставчика. Първият от доставчиците да бъде с изцяло оптична интернет връзка, а вторият съответно с насочени антени (WiFi). Цялата система е изградена, с оглед на това, в случай, че един от доставчиците отпадне - трафикът да преминава през "резервният". През времето, когато и двата доставчика са налични, трафикът се разпределя помежду им. По този начин се увеличава скоростта и се повишава устойчивостта на връзката.

„БИСОФТ ЕООД“ се стреми в непрекъснато изготвяне на качествени, устойчиви и тествани решения -  усъвършенстване и подобряване на качеството, използвайки най-съвременните методи и технологии за разработки, включващи всички изисквания за работа на Възложителя.

БИСОФТ ЕООД, интегрира политика за обработка на Лични данни

25.05.2018

На 25.05.2018г. във връзка с  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), по-известен като Общ регламент за защита на личните данни или GDPR - “БИСОФТ“ЕООД, интегрира политика за обработка на „Лични данни“, разработена от фирма „ДЕЙТА КОРП“ООД.

БИСОФТ“ЕООД,   ще обработва личните данни на Потребителя , считано от 25 май 2018 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни ще се събират от и за Вас, защо са необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени.

Поверителността на информацията е основен приоритет за нас. “БИСОФТ”ЕОOД в качеството си на администратор, оператор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики, прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физически и юридически лица, както и във връзка с договорни отношения. https://www.bisoft.bg/bg/Политика-защита-лични-данни

електронни разплащания за адвокати в софтуерна система BARKEEPER

27.04.2018

„БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да сподели поредната сполучлива реализация на първата част от задачата, поставена / обявена / в края на 2017 година, а именно - електронни разплащания за адвокати в софтуерна система „BARKEEPER“ - портал „Адвокати“, като занапред следва допълнително усъвършенстване, с оглед леснотата и икономическия ефект за всеки един адвокат на технологичното софтуернo решение.

Интернет портала на верига ресторанти Даяна-Джоана

07.03.2018

„БИСОФТ“ ЕООД обнови интернет портала http://www.dayanabg.com/ на верига ресторанти „Даяна-Джоана“, както и фейсбук страницата им , чрез добавяне на нови функционалности съгласно новостите в информационните технологии.  Бяха имплеметирани технологии от най-ново поколение, което повишава нивото на конкурентноспособността сред бизнес средите, придавайки нов, съвременен, модерно-професионален облик на интернет страницата им. Всяка интернет страница е “огледало” на всяка себеуважаваща се фирма стремяща се да достигне висока популярност сред своите клиенти, както и да предложи максимално улеснена за ориентиране интернет страница,  съчетавайки професионализъм , бързина, технология и достъпност за всеки посетител.

Страница 5 of 19