Политика за защита на личните данни на клиентите на

„БИСОФТ“ ЕООД


Информация за нас

"БИСОФТ" ЕООД осъществява своята дейност под формата на дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 115564538, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Капитан Райчо“ № 95, ет. 6, офис 3, Тел: 0700 45 055; e-mail: office@bisoft.bg; Интернет страница: www.bisoft.bg

Администратор на личните данни:

"БИСОФТ" ЕООД, 115564538, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Капитан Райчо“ № 95, ет. 6, офис 3, Тел: 0700 45 055

Като администратор на лични данни и доказал се професионалист с дългогодишен опит в сферата на информационните технологии, „БИСОФТ“ ЕООД уважава правото Ви да запазите поверителността на Вашата информация и данни. Настоящата политика има за задача да Ви информира за начина, по който ние събираме, обработваме, съхраняваме и разкриваме личните Ви данни, с цел запазване на неприкосновеността на личността Ви. Ето защо Ви молим да се запознаете внимателно с нейното съдържание.

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

I. Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

"БИСОФТ" ЕООД обработва Вашите лични данни при максимална сигурност, по повод съществуващите между дружеството и Вас всякакъв вид договорни отношения и нормативни задължения, свързани с осъществяваната търговската дейност и услугите предоставяни от „БИСОФТ“ ЕООД.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж, ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме и поддържаме актуални с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Чрез тях ние няма да допуснем неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни целите на обработаване на личните данни, категориите лични данни, които се обработват, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни, както и правата, с които разполагате при обработване на Вашите лични данни. Тя е приета и приведена в действие от администратора на лични данни – „БИСОФТ“ ЕООД, спазвайки основните си задължения.

II. Цели и обхват на политиката за защита на лични данни:

Настоящата политика следва териториалния и материален обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 като възприема и неговите основни цели. Тя се прилага от Администратора и всички негови служители.

„БИСОФТ“ ЕООД се нуждае от събирането и обработването на лични данни и го прави с цел да осъществява своята дейност законосъобразно, целесъобразно и пълноценно. Това се отнася до лични данни на клиенти, доставчици, бизнес контакти, служители и други субекти, с които имаме отношения или бихме желали да се свържем.

III. Как и защо използваме личните Ви данни:

Обработването на лични данни в „БИСОФТ“ ЕООД е допустимо:

- За изпълнение на договорни отношения – за предоставяне на търговски услуги или друг вид отношения и защита на легитимен интерес, по чл. 6, пар. 1, букви (Б) и (Е) от Регламент (ЕС) 2016/679:

Ние обработваме личните данни на своите клиенти по повод възникването, развитието и прекратяването на договорни правоотношения, свързани с предоставянето на информационни и търговски услуги.

Обработката се извършва с цел:

 • Установяване самоличността на клиента;
 • Установяване (подготовка, сключване, изменение) и изпълнение на определени договорни отношения между дружеството и Вас, в които отношения Вие притежавате качеството на клиент - страна по договор за търговски услуги;
 • при попълване на клиентската форма - запитване в нашия сайт, да получите официален отговор от нас;
 • предоставяне на данни във връзка със закупен/и от Вас продукт/и от нашия електронен магазин;
 • Съблюдаване спазването на условията за безопасен престой;
 • Изготвяне и изпращане на сметки/фактури за услугите, които предоставяме, както и други счетоводни, финансови и банкови операции;
 • За извършване действия по принудително събиране на дължими суми за предоставени стоки и услуги;
 • Данните от вашите сметки/фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната - за законосъобразното осъществяване отношенията помежду ни;
 • Изготвяне на статистическа информация за нашата дейност, която можем да предоставяме и на трети лица и др.;
 • Да защитим и обезпечим сигурността и интересите на нашите клиенти, служители и партньори;
 • Съхранение цялостта на имуществото, подсигуряване безопасността и здравето на клиенти и служители, находящи се на територията на офиса на „БИСОФТ“ ЕООД – защита на легитимен и жизненоважен интерес, чрез видеонаблюдение;
 • Да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за работа;
 • Извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 • За изпълнение на нормативни задължения по чл. 6, пар. 1, буква (В) от Регламент (ЕС) 2016/679:

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативни актове, регламентиращи сключените договори, като:

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • Задължения, предвидени в Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закон за данъка върху добавената стойност, Закон за корпоративното подоходно облагане и други свързани законови и подзаконови нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • Задължения, предвидени в Закон за храните, закон за защита на потребителите и други свързани и приложими законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се за туристическите услуги и други;
 • Задължения, предвидени в Закон за задълженията и договорите, Търговски закон, Закон за собствеността;
 • Задължения, предвидени в Закон за министерство на вътрешните работи и приложими законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до опазването на обществения ред;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно описаните по-горе цели и основания:

Основните лични данни включват: 3 имена, ЕГН (личен идентификационен номер) и адрес.

Чувствителни данни – данни от видеонаблюдение.

Други данни: телефонен номер и имейл за връзка.

 • Тези лични данни (или част от тях) се събират по отношение на следните категории лица:
 • Физически лица, които желаят да бъдат клиенти в обекта на администратора „БИСОФТ“ ЕООД;
 • Лица за контакт, по повод осъществяване търговската дейност на дружеството чрез интернет сайта на „БИСОФТ“ ЕООД;

„БИСОФТ“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Администраторът не събира лични данни на лица под 14 годишна възраст без изричното съгласие на родител.

Администраторът не прилага „автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране“

Политиката не се прилага за обработването на лични данни на субект на данни – физическо лице, в рамките на изцяло личната му дейност, или такава свързана с домакинството.

IV. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти и партньори, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година, както по защитата на личните данни в етапа на проектирането, така и по защитата на личните данни по подразбиране.

Защитата на личните данни на етапа на проектирането се изразява във въведените от нас подходящи технически и организационни мерки преди започването на обработката на лични данни (на етапа определяне на целите и средствата за обработване), като осигуряваме тяхното прилагане през целия жизнен цикъл на данните. Подходящите ни мерки са криптиране на данните, залагане на функционалности за автоматизирано отчитане на сроковете за съхранение и автоматичното им изтриване след изтичането им и др.

Защита на личните данни осъществяваме чрез прилагане механизми, които по подразбиране гарантират изпълнението на следните изисквания:

 • Само минималното количество лични данни - абсолютно необходими за постигането на специфичната ни цел, биват обработвани и операции по обработване биват осъществявани;
 • Личните данни, съдържащи се в документи на електронен носител или в електронна система, са криптирани;
 • Използвани са лицензирани софтуери и сертификати за електронна защита на системите и интернет сайта.
 • Документите, съдържащи лични данни се съхраняват в заключени чекмеджета, картотеки и в помещения с ограничен достъп;
 • Служителите не оставят документи без надзор;
 • Единствено служителите, които се нуждаят от съответната информация за изпълнение на служебните си задължения имат достъп до лични данни;
 • Личните данни не се споделят с останалите служители, освен ако не се налага за изпълнение на задълженията им;
 • Данните се съхраняват за минималния срок - абсолютно необходим за постигане на целите на обработване, като след това се заличават при спазване на съответните правила и процедури;
 • Данните, чието основание за събиране е отпаднало, се унищожават необратимо с протокол за заличаване;
 • Всеки достъп, предаване или споделяне на данни е допустим, само при наличие на валидно правно основание за това (например, съгласието на субекта на данни или наши правни задължения).
 • Видеозаписите от 4-те разположени камери в помещението на „БИСОФТ“ ЕООД се съхраняват на DVR устройство, до което има достъп единствено Управителят на дружеството.

Дружеството има възможност с оглед сигурността да въвежда при нужда допълнителен ключ при работата на отделните служители.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита.

V. Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Данните на клиентите на „БИСОФТ“ ЕООД се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото и за не повече от 3 години. По Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Данни от видеонаблюдение, с оглед защита на легитимен и жизненоважен интерес (1 месец), освен ако закон или подзаконов нормативен акт не изискват по-дълъг срок. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба.

VI. Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние може да предоставим Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да предложим защита на Вашите интереси и сигурност по повод изпълнение на конкретни задачи и договорни задължения. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Ние съблюдаваме данните Ви да се обработват само по указанията дадени от името на администратора – „БИСОФТ“ ЕООД. В този случай оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели:

 • Лица, обработващи данни от името на:
 • лица, които по възлагане се грижат за осчетоводяването на цялата документация на дружеството;
 • Лица, които по възлагане се грижат за сигурността, охраната и цялостта на обектите и имуществото на „БИСОФТ“ ЕООД;
 • лица, които по възлагане извършват одит;
 • банкови институции, с оглед изплащане на дължими суми при необходимостта от удостоверяване на самоличността Ви;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • Лица, обработващи данните от свое име:

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Национална агенция за приходите (НАП), Регионална Здравна Инспекция (РЗИ), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Администраторът предприема необходимите мерки, с които да се гарантира, че обработващият личните данни и всяко физическо лице, действащо под ръководството на администратора, обработват тези данни само по негово указание.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, в най-кратък срок от узнаването, ще уведоми компетентния надзорен орган – КЗЛД

VII. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:

 1. Право на информация и достъп:
  Вие имате право да поискате:
  • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
  • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
  • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
 2. Право на корекция:
  В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
  • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
  • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 3. Правото да бъдеш забравен:
  Правото на изтриване (или “правото да бъдеш забравен”) дава възможност, когато Вие не желаете данните Ви да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поискате те да бъдат заличени при едно от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
  • Вие възразявате срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

  „Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които администраторът има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:
  • за упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
  • архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;
  • за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.
 4. Право на възражение:
  По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 5. Право на ограничаване на обработването:
  Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
  • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
  • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
  • сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
 6. Право на преносимост на данни:
  Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа, на друг Администратор в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
  • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
  • обработването се извършва автоматично.
 7. Право на жалба:
  В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред съответен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. От 25 май 2018 г. можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
 8. Право на обезщетение:
  Съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗЗЛД и чл. 82, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, всяко лице, което е претърпяло вреди в резултат на осъществено нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, има право да получи обезщетение по исков ред пред надлежния съдебен орган.
  Упражняване на Вашите права
  Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично. Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и когато това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.
  Минималната информация, съдържаща се в заявлението (съгласно чл. 37в от ЗЗЛД) следва да бъде следната: име, адрес, ЕГН/ЛНЧ/№ на паспорт, описание на искането, подпис и дата на подаване, адрес за кореспонденция/имейл (в зависимост от предпочетената форма за получаване на информация), пълномощно.
  По повод описаните по-горе права: на информация, на корекция, на „правото да бъдеш забравен“, на възражение, на ограничаване на обработването, на жалба, както и с оглед действията на администратора във връзка с тези права, се създава нарочен регистър, в който ще се вписват всички извършени действия.
  Първоначалното предоставяне на лични данни е безплатно, всяко последващо искане, направено от клиент/съконтрахент се таксува.

VIII. Принципи на обработването на личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

 • „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“ - Вашите данни са обработвани съобразно действащото законодателство, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
 • „ограничение на целите“ - данните Ви се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • „свеждане на данните до минимум“ - видовете данни, които събираме са подходящи, свързани със и ограничени до необходимия минимум във връзка с целите, за които се обработват;
 • „точност“ - точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид, като се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;
 • „ограничение на съхранението“ - Вашите данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • „цялостност и поверителност“ - обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

IX. Дефиниции

 • „лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 • „субект на данни“ – лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;
 • „обработване“ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • „ограничаване на обработването“ – маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
 • „псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 • „администратор“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държавата членка;
 • „обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 • „съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
 • „нарушение на сигурността на лични данни“ – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

X. Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази „Политика за защита на личните данни“ е изготвена от „ДЕЙТА КОРП“ ООД www.data-corp.bg, въз основа на действащото национално и европейско законодателство.